Site title of www.sun.mv is SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world. IP is 54.193.29.9 on nginx/1.6.2 works with 812 ms speed. World ranking 13451 altough the site value is $165 588. The charset for this site is utf-8.

Web site description for sun.mv is Sun Online latest news, top stories, breaking news and updates from Maldives and around the world..

SITE INFORMATION (www.sun.mv)
 • Site Title : SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world
 • Keywords : breaking news, business, education, entertainment, Maldives, Maldives News, Maldives Politics, Maldives Presidential Elections 2013, maldives resorts, news, sports, technology, travel,
 • Charset : utf-8
 • Page Speed : 812 ms
 • Site Host : sun.mv
 • Site IP : 54.193.29.9
 • Site Server : nginx/1.6.2
 • Site Language : dv
 • Google Analytic Code : 18743319-1
 • Alexa Rank : 13451
KEYWORDS DENSITY (www.sun.mv)
 • Keywords Using Count Use Rate(%)
 • ކުރިން 52 times 7.54
 • ގަޑި 46 times 6.67
 • މިނެޓް 41 times 5.94
 • ދުވަސް 13 times 1.88
 • މިނިވަން 9 times 1.30
 • ޚަބަރު 5 times 0.72
 • އިތުރު 4 times 0.58
 • ކޯޓުން 4 times 0.58
 • ކަމަށް 4 times 0.58
 • ސިކުންތު 4 times 0.58
 • މާދަމާ 4 times 0.58
 • ރައީސް 4 times 0.58
 • ކުޅިވަރު 3 times 0.43
 • ހުކުމް 3 times 0.43
 • އަބްދުﷲ 3 times 0.43
 • މަހަށް 3 times 0.43
 • ބޭނުންވާ 3 times 0.43
 • ވެސް 3 times 0.43
 • ކަޕް 3 times 0.43
 • ޗެމްޕިއަންޝިޕް 3 times 0.43
 • ވޮލީބޯލް 3 times 0.43
 • އެސޯސިއޭޝަން 3 times 0.43
 • ހަފްތާ 3 times 0.43
 • ރިޕޯޓް 2 times 0.29
 • ވާހަކަ 2 times 0.29
 • ސަން 2 times 0.29
 • މުނިފޫހިފިލުވުން 2 times 0.29
 • ލައިފްސްޓައިލް 2 times 0.29
 • ނަބީލު 2 times 0.29
 • މަރަން 2 times 0.29
 • ކުރި 2 times 0.29
 • ސުޕްރީމް 2 times 0.29
 • ދަމަހައްޓައިފި 2 times 0.29
 • ސާބިތުވެ، 2 times 0.29
 • ބްރޯޑްކޮމް 2 times 0.29
 • މައްސަލަ 2 times 0.29
 • ރީކޯ 2 times 0.29
 • ގާނޫނު 2 times 0.29
 • ގޮތުން 2 times 0.29
 • މެންޗެސްޓާ 2 times 0.29
Link Analyse (www.sun.mv
 • Text Link Rel Target
 • ޓެކްނޮލޮޖީ /tech
 • ސަންއާމެދު /pages/aboutsun
 • ސަން ރަށަށް /sunrashah
 • ގުޅުމަށް /pages/contactus
 • ގެނބިގެންް ނުދަނީސްް 4 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން /77186
 • ގެނބިގެންް ނުދަަނީސްް 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން /76662
 • ލައިފްސްޓައިލް /lifestyle
 • ލުއި ހަބަރު /softnews
 • ދުނިޔެ /world_news
 • މަލްޓިމީޑިއާ /gallery
 • މުނިފޫހިފިލުވުން /entertainment
 • ވިޔަފާރި /business
 • ވަޒީފާ /pages/jobs
 • ވާހަކަ /story
 • އެދުވަސް 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން /76347
 • އަހަރުމެން /pages/aboutus
 • ކޮލަމިސްޓުން /columnists
 • ކޮލަމް /columnists
 • ކުޅިވަރު /sports
 • ބޭރު ކުޅިވަރު /world_sports
 • ރިޕޯޓް /reports
 • ރޯލާށެޖެހިފާވީ 3 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން /76400
 • ރުހޭތޯ ކަލާ 43 މިނެޓް 16 ސިކުންތު ކުރިން /77343
 • ޚިޔާލެއް ފޮނުވާ /pages/feedback
 • ޚަބަރު /news
 • youtube https://www.youtube.com/user/sunmvlive
 • twitter https://twitter.com/sunbrk
 • facebook https://www.facebook.com/sunmv
 • english edition https://english.sun.mv
RESPONSE (www.sun.mv)
 • Cache-Control : no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
 • Connection : keep-alive
 • Content-Type : text/html; charset=utf-8
 • Date : Mon, 25 Jul 2016 18:12:31 GMT
 • Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
 • Pragma : no-cache
 • Server : nginx/1.6.2
 • Set-Cookie : PHPSESSID=246louhucgd4a0poem0krao836; path=/
 • Transfer-Encoding : chunked
META TAGS (www.sun.mv)
 • apple-itunes-app : app-id=996356010
 • fb:app_id : 143901465672310
 • fb:page_id : 144998102227695
 • fb:pages : 144998102227695
 • og:description : sun online latest news, top stories, breaking news and updates from maldives and around the world.
 • og:image : http://sun.mv/assets/img/sun-default.jpg
 • og:site_name : sun.mv
 • og:title : latest news, photos, videos and updates of maldives and around the world
 • og:type : website
 • twitter:creator : @sunbrk
 • twitter:domain : www.sun.mv
 • twitter:site : @sunbrk
 • twitter:widgets:csp : on
H TAGS (www.sun.mv)
 • h2 : ނަބީލު މަރަން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި,
 • h3 : "ޔޭ ހޭ މޮހޮއްބަތޭން" ގެ ތަރި އަނީތާ މާދަމާ ރަސްފަންނަށް, ނިދަން އުނދަގޫ ވަނީތަ؟ މި އާދަތައް ދޫކޮށްލާ!, ރުހޭތޯ ކަލާ, ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަ : ކަދުރުން ލިބޭ ޞިއްޙީ ފައިދާތައް, ރޯލާށެޖެހިފާވީ, ކޭޝް ކާޑު ރަމްޒީވެ، އެޒިންމާ ވެސް ފޯނަށް!, އާ ސީޒަނަށް ކުރިމަތިލަނީ މުޅިން ތަފާތު މެސީއެއް!, އަބުރުގެ ބިލު: މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަހައް, އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން, އެދުވަސް, އާތިގެ މިފަހަރުގެ ޗެލެންޖު، ރާއްޖެ ވަށައި ފަލި ޖެހުމަށް!, އެލްޖީއޭގެ ރައީސް ކަމަށް ޒުހޫރު އިންތިހާބުކޮށްފި, ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް ކިސް ހަމަޖައްސައިފި, މަހުލޫފު އިތުރު ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި, މަހުލޫފު އިތުރު ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކުރުން, މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި), މަގުތައް ތަންމަތިތަކަކަށް!(ވީޑިއޯ), މާޒީ ހޯދަން އަދިވެސް ފީނަން ޖެހެނީ ނުހަނު ފުނަށެވެ., ފަރްހާދާއި ރިލޭ ވިކްޓަރީއަށް ސޮއި ކޮށްފި, ތުުރުކީގެ 42 ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފި, ގެނބިގެންް ނުދަނީސްް, ގެނބިގެންް ނުދަަނީސްް, ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީއަކު ޖަރުމަނުގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި, ސަލްސާ ވީއޭއެމް ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް, ސުޕަރ ކަޕްގައި ރޮނާލްޑޯއަށް ނުކުޅެވޭނެ!, ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު, more >>
CSS FILES (www.sun.mv)
 • 1 : /assets/css/magnific-popup.css?v=4
 • 2 : /assets/css/main.css?v=2812201501
 • 3 : /assets/css/normalize.css
 • 4 : /assets/css/slick.css
 • 5 : /assets/css/slick-theme.css?v=2507201501
 • 6 : /assets/css/style.css?v=2812201501
 • 7 : /images/favicon.ico
 • 8 : /manifest.json
JAVASCRIPT FILES (www.sun.mv)
 • 1 : //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js
 • 2 : /assets/js/dfp.js?v=4
 • 3 : /assets/js/imagesloaded.js
 • 4 : /assets/js/jquery.magnific-popup.min.js
 • 5 : /assets/js/jtk.js
 • 6 : /assets/js/lazy.js
 • 7 : /assets/js/masonry.js
 • 8 : /assets/js/slick.js
 • 9 : /assets/js/sticky.js
 • 10 : /assets/js/sunapp.js?v=9.45
 • 11 : https://cdn.onesignal.com/sdks/onesignalsdk.js
 • 12 : https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/owlcarousel2/2.0.0-beta.3/owl.carousel.min.js